زرافه صفحه اول

چرا گردن زرافه ها دراز است ؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

چرا گردن زرافه ها دراز است ؟

چرا گردن زرافه ها دراز است ؟

بر طبق نظریه ی چالز داروین زرافه ها برای بدست آوردن غذا طی سالها گردنشان را دراز کرده اند
بر طبق این نظریه زرافه هایی که میتوانستند به شاخه های بالایی درختان دست پیدا کنند غذای بیشتری داشتند و احتمالا در آن زمان غذای بسیار کمی هم روی زمین بوده است
و بخاطر همین احتمالا نسل هایی که میتوانستند غذای بیشتری داشته باشند بیشتر زنده ماندند و این فرگشت یا جهش زرافه ها بوده است که آن ها را این شکلی کرده است یعنی کسانی که با طبیعیت سازگار شوند زنده میماند و بقیه میمیرند