زرافه صفحه اول

چرا زرافه ها شاخ دارند ؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

شاخ های زرافه درواقع شاخ نیست چون به جمجمه اش متصل نیست و یک حالت غضروفی دارد ، بخاطر اینکه در هنگام تولد از آسیب دیدن جلو گیری شود

چرا زرافه ها شاخ دارند ؟

این به اصطلاح شاخ ها یا شاخک ها در هر دو جنس نر و ماده وجود دارد و برای نر ها کمی ضخیم تر و بی مو تر است و ماده ها کمی کوچکتر و نرم تر و مو دار
نر ها از این شاخک ها در هنگام دعوا هم استفاده میکنند